Replenishment – Kỹ thuật châm hàng bổ sung

Kỹ thuật châm hàng (Replenishment) thường được sử dụng khi cần pick hàng nhanh với một tần suất soạn rất lớn với từng picker. Ví dụ: Ở vị trí A ở dưới đất ngưỡng thấp nhất là 2 thùng, khi tồn giảm xuống ngưỡng này thì ngay lập tức xe nâng sẽ lấy hàng ở các vị trí trên cao đem tới vị trí A, thường là đem full pallet tới để tối ưu thời gian xe nâng di chuyển.

Các qui tắc Replenishment
- Không có qui tắc cụ thể nào cả. Tùy vào tình hình hàng hóa mà người quản lý kho quyết định set định mức tối thiểu cần Replenishment và số lượng cần châm là bao nhiêu.

Vai trò và nhiệm vụ nhân viên kho trong Replenishment
- Các xe Reach Truck, Forklift thường đảm nhận vai trò châm hàng từ trên cao xuống, tối ưu được thời gian và năng suất sử dụng xe.
- Các picker chỉ lấy hàng ở vị trí được châm, không lấy bất kì chỗ nào khác. Tối ưu tốc độ pick hàng.

Ví dụ về Replenishment
Đề bài
Ở 1 DC chuỗi siêu thị, Trung bình 1 ngày có khoảng 2000 đơn xuất với khoảng 18000 kiện hàng.

Giải quyết
- Mỗi mã hàng sẽ qui định một vị trí dưới đất để picker lấy hàng. Loại hình vị trí gọi là primary.
- Khi hàng giảm đến một mức tối thiểu: Hệ thống sẽ ra 1 lệnh tự động để repleshniment (Letdown) hàng từ trên cao xuống.
- Khi có nhiều phiếu xuất cùng pick, vị trí dưới đất không đủ hàng, Hệ thống cũng sẽ ra 1 lệnh tự động Replenishment châm hàng từ trên cao xuống để đủ hàng.
- Picker dựa theo PDA sẽ tới các vị trí primary lấy hàng và đem ra bãi xuất.