Bước chân 68 trong hành trình 300 bước chân WMS, TMS.

🌲 Một bước chân khá đặc biệt trong hành trình 😘😘